Системи подршке

Велики проценат, 68,9% особа са инвалидитетом има потребе за техничким помагалима у обављању појединих функција и активности, међутим, само 52,4% и користи помагала, док 16,5% има потребу за техничким помагалима, али их не користи јер их нема.

Што се тиче потребе за асистенцијом другог лица, за 65% особа са инвалидитетом ова помоћ је неопходна, а само за 14,6% ова помоћ није потребна. То значи да је 4 од 5 особа са инвалидитетом упућено на помоћ другог лица и да је разлика једино у обиму помоћи и ситуацијама у којима је она неопходна. Разлике се испољавају међу појединим категоријама особа са инвалидитетом. На помоћ другог лица су у највећој мери упућени особе са вишеструким инвалидитетом (81%) и особе са телесним инвалидитетом (75,6%).

Овај податак недвосмислено упућује на чињеницу да међу кључне предуслове за стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом генерално, па према томе и у образовању, радном ангажовању и социјалној укључености спадају:

  • (а) техничка помагала и
  • (б) персонална асистенција.

 

 Техничка помагалае
Техничка помагала