Закони

ЛИСТА ЗАКОНА, СТРАТЕГИЈА, СТАНДАРДА, ПРАВИЛНИКА И ВОДИЧА


  ADA standards
 Code of practice on managing disability in the workplace
 ECA 2003
 Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом
 Национална Стратегија запошљавања
 Национални акциони план запошљавања
  Правилник о начину остваривања права инв. лица за повластице у унутрашњем путничком саобраћају
 Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица
 Приручник за запошљавање ОСИ - Барбара М - ЕН
 Приручник за запошљавање ОСИ - Барбара М - СР
 Публикација Три кључа за будућност- ЕН
  Стратегија развоја социјалне заштите
 Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији
 Стратегија за смањење сиромаштва
 Устав Републике Србије
 Водич кроз права особа са инвалидитетом у Републици Србији
  Водич за примену правила приступачности УНДП
  Закон о безбедности и здрављу на раду
 Закон о финансијској подршци породици са децом
 Закон о избору народних посланика
 Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
 Закон о јавним набавкама
 Закон о основама система образовања и васпитања
 Закон о планирању и изградњи
 Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом
 Закон о потврђивању Опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидитетом
 Закон о потврђивању ревидиране европске социјалне повеље
  Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица
 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
 Закон о раду
 Закон о социјалном становању
 Закон о спречавању дискриминације ОСИ
 Закон о средњој школи
 Закон о удружењима грађана
 Закон о уџбеницима
 Закон о високом образовању
 Закон о волонтирању
 Закон о забрани дискриминације
  Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
 Закон о здравственој заштити
 Закон о здравственом осигурању